Winter Sports Schedule

BOYS VARSITY/JV BASKETBALL                                                                                            

2/13 @ N. AGGIE 3:30, 5:00

2/14 VS BLUE HILLS  @ 5:00, 6:30

2/16 VS WB  @ 3:00, 4:30

FRESHMAN BOYS

2/14 VS BHILLS @ 3:30

 

 

GIRLS JV/VARSITY BASKETBALL

2/13- VS. N. AGGIE @ 3:30, 5:00

2/16- @ WB @ 3:00, VARSITY ONLY